รายละเอียดที่พบ: 568  หน้า 1 ของ 29     รายการต่อหน้า: 
    ชื่อ - นามสกุล     ประเภทบุคลากร     ตำแหน่ง     ประเภทตำแหน่ง    
  นางชลทิชา วงศ์คำอินทร์ ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ -  
  นายชัยโย อนุเกตุ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  น.ส.ญาณิน บันลือรัตน์ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นางฎาวรรณ อิศเรนทร์ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นางฐานิตา เจ็ดวรรณะ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  น.ส.ตาราไต อินสุวรรณ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นางบังอร สืบวงษ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ -  
  นายบุญทวี ทรงศิริ ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ -  
  นางปรีดา จรเงิน ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  น.ส.พงศ์พัชรา นาควิลัยพร ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นายสมบัติ โซ๊ะวิเศษ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ -  
  นายสมพงษ์ สักยะพรต ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ -  
  นายสมาน บุญเลาะ ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ -  
  นางสุธีจินต์ เพรชมณี ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นายสุนทร สิงห์หลอด ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ -  
  นางสุภัสสร มวลคำลา ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นางสุภาพร ศรีนิล ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นางสุวรรณทิพย์ เชาวน์ชวานิล ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
  นายอนุกูล เสงี่ยมแก้ว ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ -  
  นางอัญชนา มากสุริวงค์ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 -  
         
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สล, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.